Zakres Usług


Kodeks Cywilny

 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem Klienta
 • obrona oskarżonego we wszystkich etapach postępowania karnego
 • reprezentowanie Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie osoby pokrzywdzonej oraz oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie
 • prowadzenie spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego
 • reprezentowanie Klienta przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary a także odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • prowadzenie spraw z zakresu płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty
 • dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązaniowego oraz spadkowego
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • sporządzanie powództw i wniosków z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego
 • reprezentacja Klienta w spawach o zapłatę
 • dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
 • sporządzanie pism procesowych i reprezentacja Klienta w postępowaniu zabezpieczającym
 • reprezentacja Klienta w elektronicznym postępowaniu upominawczym

 • sprawy o rozwód i separację
 • powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka
 • powództwa o alimenty
 • sprawy z zakresu kontaktów z dziećmi
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 • sprawy o podział majątku wspólnego między małżonkami
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

 • zakładanie, rejestracja, przekształcanie podmiotów gospodarczych
 • rozwiązywanie oraz likwidacja podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, uchwał
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych
 • prowadzenie windykacji należności
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej

 

 • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje ostateczne
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracyjnymi w I i II instancji
 • reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi w I i II instancji
 • kierowanie wniosków o zmianę, sprostowanie decyzji, czy też wznowienie postępowania

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc przy dochodzeniu:

 • odszkodowania związanego z wypadkiem drogowym
 • odszkodowania związanego z wypadkiem przy pracy
 • odszkodowania za błędy lekarskie
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych
 • odszkodowania związanego z niewykonaniem umowy
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie